Klokboken – Vidgade vyer för stärkt svenskt kulturliv genom EU:s fonder

Klokboken är ett stöd för att identifera projekt som kan förverkligas med medel från EU. Med hjälp av rapporten kan du få kunskap och verktyg som ökar möjligheten till ett beviljat projekt inom strukturfondsprogrammen. Klokboken i pdf-format hittar du i högermenyn.

Bakgrund 
Sedan Sverige gick med i EU 1995 har betydande summor fördelats via strukturfonderna till kulturprojekt. Under den första programperioden fanns det också särskilda insatsområden för kultur. Sedan dess har antalet insatsområden minskat och de prioriterade områdena blivit mer generella.

För programperioden 2014-2020 kan man konstatera att kultur saknas som enskilt fokusområde inom EU:s strukturfondsprogram. Sverige har valt att fokusera på de mål som handlar om att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, öka små och medelstora företags konkurrenskraft samt att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. För att kulturprojekt ska kunna få stöd måste initiativet syfta till att uppfylla något av dessa mål. Erfarenheterna har visat att kulturaktörer ofta har svårt att se hur deras verksamheter passar in under rubriker så som företagsutveckling eller ökad konkurrenskraft. Handläggarna vid beslutsgruppssekretariaten ser inte heller alltid att kulturverksamhet kan bidra till att uppfylla målen med programmen.

– Vi har redan sett hur strukturfondsmedel kan göra skillnad på många museer runt om i landet. Med fler vassa ansökningar kan museerna få resurser att utvecklas och bidra än mer i samhället, säger Mats Persson, generalsekreterare vid Riksförbundet Sveriges museer.

Klokboken är ett uppdrag från Svensk Scenkonst och Riksförbundet Sveriges museer med stöd av Tillväxtverket, Statens kulturråd och Riksutställningar.