Möten med möjligheter - en rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan

Museernas miljöer, utställningar, samlingar och kompetens ger unika möjligheter för barn och ungas lärande och utveckling. Genom skolan når museerna barn och unga som inte besöker och bygger relationer till museerna på sin fritid. Hur ser då relationen mellan museerna och skolan ut idag? Och hur ser möjligheterna för samverkan ut?

Detta belyser Riksutställningar i Möten med möjligheter - en rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan. Rapporten vänder sig till alla som arbetar i skolan och på museum liksom till dem som fattar beslut i frågor som rör samverkan mellan parterna.

Rapporten undersöker relationen mellan skola och museer i två delstudier och inleds med en historisk exposé över hur relationen har utvecklats. Den första delstudien har utförts av Johanna Övling på Riksutställningar och bygger på intervjuer med 41 personer, framför allt musei- och konstpedagoger, som arbetar med pedagogisk verksamhet på museer runt om i landet. Den andra delstudien har utförts av Anna Hansen på The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity (NCK) på uppdrag av Riksutställningar. Den bygger på en enkätundersökning med 360 lärare och ett par uppföljande intervjuer med några av lärarna som besvarat enkäten.

- Skol- och museipersonal är eniga om att museerna kan vara värdefulla resurser för barn och ungdomar i skolan. Många lärare menar att museerna ger eleverna möjligheter att visa fler sidor av sig själva – och att det man läser i skolan kan tydliggöras på nya sätt för eleverna. Det som kan försvåra samverkan är ofta praktiska omständigheter som transporter och andra kostnader. Men även andra faktorer kan ha betydelse, till exempel möjligheten för museerna att nå ut med sina resurser till skolan. Rapporten visar på flera spännande och angelägna utvecklingsmöjligheter för museernas skolsamverkan, inte minst kring den digitala förmedlingen som kan tillgängliggöra museets resurser även för de skolor som har lång resväg till museet, menar Johanna Övling.

Undersökningarna utfördes samtidigt under 2017 och ger tillsammans en bred bild av hur skolor och museer samverkar: vilken nytta de har av varandra och hur relationerna skulle kunna utvecklas. 

Syftet med Möten med möjligheter - en rapport om lärares och museers perspektiv har varit att fördjupa kunskapen om vad som främjar relationen mellan museerna och skolan och visa vilken kraft som finns i det samarbetet, med förhoppning att en tydlig bild av nuläget bidrar till att dessa världar kan mötas och berika varandra än mer.

Rundabordsamtal om rapporten

Den 9 maj arrangerade Riksutställningar ett rundabordsamtal med anledning av den nyproducerade rapporten. Samtalet ägde rum på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Med på mötet fanns representanter för Statens kulturråd, FUISM, Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges museer, Riksantikvarieämbetet, Stockholms universitet, The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity och Riksutställningar samt en frilansande museipedagog. Med avstamp i rapporten diskuterades aktuella frågor kring museers skolsamverkan. Samtalet handlade bland annat om museets roll för skolan och hur lärdomarna från rapporten kan förvaltas. 

Ladda ner rapporten här

Läs en sammanfattande artikel från rundabordssamtalet 9 maj