Metodprövning och utbildning för museer inom social sammanhållning

Riksutställningar driver tillsammans med tre museer ett undersökande projekt inom området social sammanhållning. Projektets mål är att skapa kunskap om hur museer kan förhålla sig till ansvar och förväntan att bidra till social sammanhållning, så som det till exempel uttrycks i den nya lagrådsremissen “Kulturarvspolitik”. 

Social sammanhållning är ett uttryck som används för att beskriva processer eller aktiviteter som håller ihop ett komplext samhälle. Men vad innebär begreppet och hur skapar vi social sammanhållning, och vilken roll kan museer ha i detta?

Flera svenska museer vill, och ska enligt ICOM:s museidefinition, i någon form bidra till samhällets utveckling. Riksutställningar, den publika enheten vid Världskulturmuseerna, Kalmar Läns museum och Hälsinglands museum utforskar nu därför tillsammans olika definitioner av begreppet och jämför olika syn på social sammanhållning i förhållande till musealt arbete. 

Är social sammanhållning beroende av gemensamma värderingar? Hänger social sammanhållning samman med upplevelsen av ett kollektivt minne? Kan museer bidra med kunskap som förebygger eller hanterar konflikter i samhället? Vilken kompetens behöver museet isåfall? Hur är museers arkiv, samlingar, utställningar, pedagogiska program och andra verksamheter en del av förutsättningarna för social sammanhållning?

Projektet prövar fortbildningar och metoder inom fälten religion och sekularitet, konflikthantering och medborgardialog och samarbetar med forskare och experter inom religionshistoria, freds-och konfliktforskning, sociologi och juridik. Projektets resultat kommer presenteras vid möten och konferenser, samt i en slutrapport.

Kontaktperson
Annette Taranto, sakkunnig inkludering och tillgänglighet på RIksutställningar
E-post: annette.taranto@riksutstallningar.se
Telefon: 0498 79 90 81