Nytt regeringsuppdrag ska utmana negativa stereotyper

Statens kulturråd har fått i uppdrag att i samarbete med Riksutställningar genomföra kunskapshöjande insatser kring hur verksamheter som förmedlar konst och kultur kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper i syfte att bidra till ett öppnare samhälle. Detta kan exempelvis ske genom informationsinsatser, seminarier eller samtal. 
 
Normer behövs för att den sociala gemenskapen ska fungera. De får oss att förstå hur vi förväntas hälsa, uppföra oss och tilltala varandra. De ger oss också en bild av vad vi kan förvänta oss av andra runt omkring oss och gör på så sätt det lättare för oss att hålla samman i ett samhälle. Men normerna skapar också förväntningar på vem eller vilka som förväntas byta däck på bilen och hämta barn på dagis, gå på opera, åka skateboard, vara chef och så vidare. I och med detta kan normer också fungera som hinder som gör att människor får olika förutsättningar och möjligheter.  

– Konsten och kulturen har en lång tradition av och fantastisk förmåga att synliggöra, utmana och bryta normer – något som kan hjälpa oss att lättare förstå och omförhandla rådande normer så att de skapar färre hinder, och istället fler möjligheter och mer frihet, säger Eric Fugeläng, chefsanalytiker på Riksutställningar.
 
Genom konsten och kulturen kan vi välja att skapa och reproducera, eller bryta mot och utmana, de stereotyper som riskerar att leda till att människor stämplas och stigmatiseras och att våra fördomar mot varandra växer. Att öka medvetenheten om detta och förståelsen för hur stereotyper påverkar individer och grupper är därför viktigt för samhällets fortsatta öppenhet och för att motverka hatbrott, polarisering och rasism.

Uppdraget ska genomföras med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen som har yttrandefriheten som grund. Inför genomförandet ska informationsutbyte ske med Forum för levande historia. 

– Vi kommer inleda arbetet med att bygga upp ytterligare kunskap om hur olika museiinstitutioner runt om i landet redan arbetar med dessa frågor samt samla in en rad praktiska erfarenheter. Nästa steg blir att ta fram en strategi för hur vi på bästa sätt kan stödja museerna i hur de utifrån sina olika förutsättningar och befintliga uppdrag kan synliggöra normer och utmana negativa stereotyper, säger Eric Fugeläng. 

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 1 Dec 2016 09:20 Print