Pala mende (romani chib)

Taro nacionalno izložbama

Nacionalne izložbe tano jek stručno hem resursa agencija za razvoj uloge hem saradnja ko muzejski. Amen podržina kroz poslovne inteligencije, razvoj metoda hem savjetovanje kote e teorija hem i praksa tane blisko spojime.

Nesave taro sektor muzejesko centralne potrebe tane uvezi razvoj uloge muzeja hem fukncije ko društvo. Odova tano na primer pitanja za stvaranje fleksibilne izložbu za tajsa sa funkcionalnim tehnologijhe. Isto radinipe taro stvaranje arene za saradnja za inkluzivnog društva. Odolese amen fokusirina te podržina kroz hem teorijske hem praktične razvoja metodologije, savetovanje hem saradnja sa muzejima hem izlagača.

Amen isi amen urede hem studije ko Visby, ko zajednička projektija sa muzejima hem izložbenim operatora amen hijam aktivna ko but razna thana.

O rezultati tari akija buti tano čerelape dostupno ko oblik na pimer raportija, artiklija, podcasts, treninga hem konferencija te šaj te širinipe akava znanjie sariendje okoloendje kola čerena buti ko muzej hem izložbenim aktivnostima.

Javin tut koro amende ako isi tut pučibe hem ide za saradnja. Dobrodošli ko nacionalno izložbama!