Rapport – Länsmuseernas situation


Större uppdrag, mindre pengar och nya utmaningar. Så kan man sammanfatta situationen för Sveriges länsmuseer. En ny rapport presenterar Länsmuseernas situation i form av verksamhet, ekonomi och framtidsprognoser. Rapporten visar på länsmuseernas viktiga samhällsbidrag – men även på kritiska överlevnadsfrågor avseende den ekonomiska verkligheten.
 
- Länsmuseerna är en viktig del av det demokratiska samhällserbjudandet. De arbetar med alltifrån regional historia till att agera i viktiga samtidsfrågor lokalt och globalt. Vid länsmuseerna finns ett fantastiskt samhällsengagemang. Vi tror att det är därför som besökssiffrorna stiger, säger Evelina Wahlqvist, analytiker vid Riksutställningar.
 
Sektorn är i behov av långsiktiga planer, nödvändiga investeringar och möjlighet till expansion. Länsmuseerna vittnar om att de i dagsläget har lättare att få finansiering för publika och tillfälliga projekt än för den långsiktiga förvaltningen.

Länsmuseernas samhällsuppdrag har utvidgats. Samtidigt visar statistiken att anslagen inte ökar i samma takt som utgifterna. Vi ser återkommande gap mellan kostnader och intäkter. Detta har medfört svåra prioriteringar för länsmuseerna. En tydlig trend är att personalkostnaderna hållits tillbaka under 2000-talet och dessutom minskat i löpande priser. Låga löneökningar och nedskärningar i personalstyrkan påverkar förstås både verksamhet, underhåll och nödvändig komptetensförsörjning inför framtiden. 

Den kvantitativa analysen av länsmuseernas ekonomiska utveckling visar att de under perioden 2003-2014 har minskat sina personalkostnader i löpande priser, till följd av hårda prioriteringar. Tre olika grupper av länsmuseer utkristalliserar sig gällande utvecklingen av intäkter och kostnader. Prognoserna framåt pekar på återkommande budgetunderskott för två av dessa grupper, medan en grupp prognostiseras ett överskott som kan ge utrymme för välbehövda investeringar. 

Läs sammanfattningen av rapporten >

Läs rapporten i sin hellhet (pdf) >

Fakta om undersökningen ”Länsmuseernas situation”
Undersökningen genomfördes av analysföretaget Kontigo under hösten 2015. En kvalitativ och en kvantitativ studie ligger grund till för rapporten som omfattar museernas verksamhet och ekonomi. Länsmuseernas nuvarande situation och förutsättningar presenteras såväl som en framtidsinriktad analys. Den kvantitativa analysen utgår från den museistatistik som tillhandahålls av Myndigheten för Kulturanalys.
 
Rapportens kvalitativa del bygger på ett 60-tal intervjuer med länsmuseichefer, regionalt kulturansvariga tjänstemän samt experter. Den beskriver länsmuseernas samhällserbjudande, ekonomistyrning och olika verksamhetsdelar. Länsmuseerna axlar ofta stora ansvar i sin mångfacetterade verksamhet som spänner över bland annat utställningsverksamhet, pedagogisk verksamhet, programverksamhet, dokumentation, samlingar, byggnadsförvaltning, kulturmiljövård och regional utveckling. Rapporten belyser även länsmuseerna i relation till det regionala sammanhanget och förändrade förutsättningar i och med kultursamverkansmodellen.  

Dennis Josefson Marknadsförare

Uppdaterad: 23 Jan 2017 15:03 Print