Museerna och mångfalden

Emma Virke

I regleringsbrevet från Kulturdepartementet fick Riksutställningar inför 2014 tre nya uppdrag. Ett av dessa uppdrag var att ”utifrån en global omvärldsanalys och kartläggning visa på möjligheterna för den svenska museisektorn att utveckla och ta vara på utvecklingspotentialen i det mångkulturella Sverige”. Riksutställningar kan nu presentera uppdragets rapport ”Museerna och mångfalden”, skriven av analyschefen Eric Fugeläng.

Rapporten innehåller bland annat en analys av det mångkulturella Sverige, en genomgång av metod och centrala begrepp samt en resultatdel med konkreta förslag.

Det finns mycket som museerna kan bli bättre på enligt utredningen. Och det handlar inte bara om vad museerna presenterar, utan också hur det skildras och av vem. ”Ett museum för alla måste rymma en mångfald av berättelser utifrån en mångfald av perspektiv” som det heter i rapportens sammanfattning.

Men utredningen föreslår också att de politiska direktiven för mångfald blir tydligare, och tar som ett exempel upp den brittiska motsvarigheten till Kulturrådet, Arts Council England, som hotar att dra in det ekonomiska stödet till de museer som inte uppfyller kraven på mångfald.

På de svenska kulturinstitutionerna finns en oro för att inte ha råd med mångfald. Men alternativet, att arbeta på som vanligt kommer inte att leda till förändring. Politiker och museerna måste nå ett samförstånd där man är överens om att införliva mångfaldsarbetet i vardagen – inte bara göra separata mångfaldsprojekt. Det handlar om att ifrågasätta alla delar i museiverksamheten, från rekrytering till publikarbete. Eller för att travestera Albert Einstein: ”Museerna vi har i dag är också en produkt av vårt tänkande och de kan omöjligt förändras utan att vi också förändrar vårt sätt att tänka”.

Rapporten gör också gällande att det i vissa grupper finns en besvikelse över att förändringsarbetet på museerna går för långsamt, och att det faktum att frånvaron av mångfald snarare är en fråga om ovilja än en resursfråga.

Grundmaterialet för utredningen är en genomgång av statistik, forskning och utredningar, samt samtal och djupintervjuer med museichefer, forskare, debattörer, jurister, individer som immigrerat till Sverige, aktivister, experter på rekrytering, rasifierade personer och konstnärer.

Ladda ner hela rapporten via länken uppe till höger på sidan.

Kontaktperson:
Eric Fugeläng, Analys- och kommunikationschef Riksutställningar
eric.fugelang@riksutstallningar.se

Staffan Cederborg Redaktör

Uppdaterad: 20 Dec 2016 10:00 Print