Styrning och uppföljning

Riksutställningar arbetar på uppdrag av riksdag och regering. Myndigheten ligger under Kulturdepartementet och vår uppgift är att främja utveckling och samarbete inom utställningsområdet.

Riksutställningar styrs genom en förordning och regeringens årliga regleringsbrev, se länkar nedan. Det tillkommer även ibland särskilda regeringsuppdrag under året. Verksamheten finansieras med årliga förvaltningsanslag. Kulturdepartementet följer upp verksamheten och Riksutställningar återrapporterar bland annat genom årsredovisningar.

Myndighetens instruktion i den svenska författningssamlingen.

Regleringsbrev för budgetåret 2017 i Ekonomistyrningsverkets databas.

Årsredovisningar
Här hittar du Riksutställningars senaste årsredovisningar. I dessa redovisar vi hur myndigeheten har utfört regeringens uppdrag och hur de statliga medlen har använts under året. Klicka på en länk till höger för att ladda hem en årsredovisning i pdf-format.