Undersökning om samverkan mellan museer och privata aktörer

Under vintern 2016 och våren 2017 genomför Riksutställningar djupintervjuer med representanter från museisektorn och näringslivet. Syftet är att inhämta kunskap för att ta fram en guidebok om samverkan mellan museer och privata aktörer.

Samverkan med utomstående aktörer är en möjlighet för museer att stärka sina resurser. För många museer är tvärsektoriell samverkan en naturlig del av verksamheten. Genom att samverka med utomstående aktörer kan museer nå nya besökargrupper, generera ny kunskap, dela med sig av sin resurser och samtidigt få lika mycket tillbaka. Men förändras situationen om den andra parten är från det privata näringslivet?

En rundringning bland svenska små och medelstora museer visar att det finns ett grundat intresse för samverkan med den privata sektorn med förbehållet "att det görs på rätt sätt", som flera informanter uttrycker det. Det visade sig att det ofta saknas kunskap om praktiska tillvägagångssätt och ingångar till hur samarbeten med privata aktörer kan ta sig uttryck. Det visade sig också att museer ofta gör ett likhetstecken mellan samverkan med näringslivet och sponsring. Detta trots att det finns en stor variation av samarbetstyper med näringslivsaktörer.

Syftet med undersökningen är att samla den kunskap som finns bland museer och privata aktörer om hur samarbeten med näringslivet kan “göras på rätt sätt” och visa på bredden av sätt att samverka på. Förhoppningen är att den kommande guideboken ska underlätta för andra museer som önskar samarbeta med privata aktörer.

Likväl som det kan finnas argument för, finns det naturligtvis många situationer och upplägg som talar emot att museer ska samverka med näringslivet. Riksutställningars ambition med guideboken är inte per se att samverkan med näringslivet ska öka, men att bredda synen på hur en sådan samverkan kan te sig beroende på dess karaktär, parter, syften och mål.

Vid sidan av att "guida" steg-för-steg kring allt från relationsbyggande till avtalsskrivning och uppföljning, kommer konkreta exempel att demonstrera fall där näringslivet har gynnat museet (och museet gagnat näringslivet) med goda resultat.

Guideboken blir nästa tillskott i Riksutställningars serie med lättillgängliga handböcker om ett avgränsat tema. Våra andra handböcker.

I anslutning till lanseringen av guideboken kommer det även att anordnas ett heldagsseminarium i Stockholm.

Lästips:

  • Austin, James E. m. fl.: Collaboration Challenge, How Nonprofits and Businesses Succeed through Strategic Alliances (2010).
  • Dutch Museum Association: Tried and tested partnerships, länk.
  • Art Council England: Research to understand the resilience, and challenges to this, of Local Authority museums, länk.
  • Kulturrådet: Kulturens icke offentliga finansiering, länk.
  • Myndigheten för kulturanalys: Kulturlivet, näringslivet och pengarna, länk.

Kontakt: 
Jonas Eriksson, ansvarig analytiker
E-post: jonas.eriksson@riksutstallningar.se